Stichting Rib Art Space is een ruimte voor kunst waar het samenspel tussen uiteenlopende presentatievormen en methodieken zorgt voor een gelaagd en extra-disciplinair artistiek programma. De visie van de uitgenodigde kunstenaars en de wil om institutionele condities rond de productie en presentatie van hedendaagse kunst op de proef te stellen, zijn hierbij leidend. Daarbij hanteert Rib vanaf het begin een evolutionair principe: tentoonstellingen, samenwerkingen, (online) residenties, lange termijn projecten en interventies op andere locaties zijn stevig aaneen gesmeed om dit levende organisme te voeden. Rib is eind 2015 opgericht door Maziar Afrassiabi en gevestigd in een voormalige slagerij in Rotterdam-Charlois.

Rib is een van de weinige instellingen in Nederland die in 2019 vanuit de regeling Meerjarige subsidiëring presentatie-instellingen door het Mondriaan Fonds gefinancierd worden. In deze periode van groei zoeken wij twee nieuwe bestuursleden: een penningmeester binnen het profiel ‘financieel- bedrijfskundig’ en een bestuurslid binnen het profiel ‘politiek-bestuurlijk netwerk’.

Bestuursleden van Rib zijn constructief kritisch en dragen onafhankelijk bij aan de besluitvorming, zonder tegenstrijdig belang. Interesse in het hele organisatieproces is voorwaarde, specifieke expertise noodzaak. Onze bestuursleden hebben een brede belangstelling, goed inzicht in maatschappelijke verhoudingen en affiniteit met experimentele artistieke processen en ontwikkeling. Zij onderschrijven de missie en ambitie van Rib en zijn bereid hun tijd en netwerk om niet in te zetten.

Penningmeester
Specifieke taken

 • Bijdragen aan het opstellen en beoordelen van prognoses, jaarrekening, jaarbegroting en deelbegrotingen
 • Bijdragen aan (jaarlijkse) financiële verslaglegging
 • Bijdragen aan planvorming rond exploitatie, vermogen/ reserve en fiscaliteit
 • Controleren van uitgaven en inkomsten

Specifieke expertise

 • Kennis van financiële processen en -beleid van non-profit organisaties
 • Kennis van informatievorming rond financieel beleid en monitoring

Bestuurslid
Specifieke taken

 • Bijdragen aan strategische (meerjarige) beleidsontwikkeling
 • Bijdragen aan planvorming rond inbedding vanuit maatschappelijk netwerkmodel

Specifieke expertise

 • Kennis van bestuurlijk-ambtelijke processen
 • Kennis van de Rotterdamse politiek en beleidscultuur
 • Kennis van het bredere Rotterdamse maatschappelijke en culturele veld

Algemene informatie
Rib hanteert het bestuur-model, waarbij taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het stichtingsbestuur liggen. De bestuurlijke rol bestaat uit het adviseren over en fiatteren van artistieke, financiële, organisatorische en maatschappelijke plannen en processen en het team van Rib met belangstelling, creativiteit en kennis van zaken volgen en bijstaan.Het bestuur bewaakt de doelstellingen van de stichting en houdt vinger aan de pols van de voortgang aan de hand van voornemens en resultaten; maakt werk van risicobeheersing; en is alert op naleving van wet- en regelgeving. Het bestuur betrekt de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit op het (eigen) functioneren. Taken rond de dagelijkse bedrijfsvoering en (artistieke) planvorming zijn belegd bij de directie, die gehouden is het bestuur steeds tijdig en volledig te informeren.

Praktische informatie
Het huidige bestuur bestaat uit Christina Li (voorzitter), Stijnie Lohof (secretaris) en Daniel Neugebauer (bestuurslid).

 • Vanwege de internationale samenstelling van bestuur en staf is de voertaal Engels
 • Bestuursvergaderingen vinden plaats in Rotterdam en / of per skype
 • Het bestuur vergadert 4 à 5 keer per jaar; tot 1 januari 2020 voorzien wij 3 vergaderingen
 • Bestuursfuncties worden aangegaan voor een periode van twee jaar en kunnen maximaal twee keer verlengd worden
 • Wij streven naar aanstelling per 1 juli 2019
 • Bestuursfuncties zijn onbezoldigd

Over Rib leest u op www.ribrib.nl 

Informatie over de schaal en ontwikkeling van de organisatie geven we graag, we vragen u daarvoor contact op te nemen met de directie Maziar Afrassiabi via maziar@ribrib.nlen / of Nous Faes via nous@ribrib.nl 

Uw brief met toelichting op relevante expertise zien wij graag uiterlijk 1 juni 2019 t.a.v. nous@ribrib.nl

We stellen het erg op prijs als u geschikte kandidaten op onze vacatures zou attenderen.